Sint Jansfeest en processie

Videoimpressie van processie 2015
gemaakt door Thijmen van der Zwaan
Patroonsfeest in Laren

Hoe vieren wij dat! Na feestelijk klokgelui wordt het feest in de vooravond geopend met een plechtig lof; op de dag zelf met een vroege ochtendmis op het kerkhof, daarna een plechtige Hoogmis met Latijnse gezangen in de basiliek, gevolgd door het hoogtepunt van het patroonsfeest: de Sint Jansprocessie. Het geheel wordt afgesloten met een plechtig sluitingslof.

Eeuwenlang zijn de gelovigen uit Laren en omliggende Gooise dorpen, voor het feest van Sint Jan de Doper opgetrokken naar het Sint Janskerkhof. Op deze plek heeft de middeleeuwse kruiskerk gestaan waar dan op 24 juni feestelijk het patroonsfeest werd gevierd. In 1580 werd iedere vorm van katholieke eredienst verboden. De koppige Laarders bleven echter trouw aan hun geloof en trokken alleen of in kleine groepjes, vaak in de schemering of 's nachts, naar het kerkhof. Rond 1800 werd het weer mogelijk feestelijk naar buiten te treden. In 1806 werd de Broederschap van Sint Jan opgericht, belast met de organisatie van de bedetocht die steeds meer uitgroeide tot een echte processie. In 1886 (toen Sint Jansdag gelijk viel met Sacramentsdag) is deze gewijzigd in een sacramentsprocessie. De processie kreeg een nog plechtiger karakter. Vanuit deze tijd stammen ook de erepoorten, als uiting van religieus eerbetoon aan de Heer.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw gingen er stemmen op om de Sint Janprocessie op te heffen. Echter een aantal Laarders kon dit op tijd voorkomen. Zij wisten de processie weer nieuw leven in te blazen. De processie groeide weer en mag nu met zijn 2000 deelnemers opnieuw als een groot katholiek feest worden beschouwd, dat van heinde en verre toeschouwers trekt.

Wij houden een processie niet om te demonstreren maar om iedereen te laten delen in ons geloof. In de Sint Jansprocessie trekken wij biddend en zingend op vanuit de Sint Jansbasiliek naar het oude Sint Janskerkhof, waar temidden van de graven de Eucharistie wordt gevierd. Daarna trekken wij met het Allerheiligste in ons midden terug naar de basiliek.

Wilt u op de hoogte blijven?

Aan allen die de Sint Jansprocessie een warm hart toedragen en niet meer woonachtig zijn in Laren. Het is ons bekend dat velen buiten Laren zich verbonden voelen met de jaarlijkse Sint Jansprocessie. Om deze mensen te informeren over het Sint Jansfeest wil het bestuur van de stichting broederschap Sint Jan Laren graag de adressen van belangstellenden leren kennen. Zij krijgen dan jaarlijks van ons een donateurbrief met het programma van de gebeurtenissen van het Sint Jansfeest.

Wij verzoeken u vriendelijk uw naam en adres op te sturen naar het secretariaat van de stichting broederschap Sint Jan Laren t.a.v. dhr. Chris Bogaers, Lingenskamp 25, 1251 JJ Laren (NH), e-mail: c.bogaers@planet.nl onder vermelding van Belangstellende Sint Jansprocessie.