Kerkcafé op donderdag 19 november 2015 om 20.00 uur in de Dorpskerk aan de Torenlaan 16 in Blaricum

Wil van den Bercken
Wil van den Bercken

Prof. Wil van den Bercken: Geloven tegen beter weten in

Christelijk geloof is geen vanzelfsprekende levenshouding meer. In de huidige geseculariseerde samenleving moet men bewust kiezen voor geloof en dit kunnen verantwoorden tegenover het beter weten van het atheïsme.

In de lezing zal dit aan de hand van Drie thema’s worden verduidelijkt.

Allereerst zal worden aangegeven dat godsgeloof niet alleen gebaseerd is op de Bijbel als openbaring, maar ook op fundamentele menselijke levenservaringen, namelijk besef van geschapenheid, besef van menselijke onvolkomenheid en hoop op ultieme rechtvaardigheid.
Op deze existentiële grondervaringen hebben het atheïsme en humanisme geen bevredigend antwoord. De natuurwetenschap stelt dat het heelal spontaan uit eigen kracht is ontstaan, en het humanisme gelooft dat ondanks het alom aanwezige menselijke kwaad in de geschiedenis- Holocaust, talloze oorlogen, structurele ongerechtigheid, individuele wreedheid en beschaafd egoïsme- de mens van nature goed is.
Met name het bestaan van het lijden door rampen en ziekte en door menselijk kwaad vragen om een diepere verklaring, anders is het leven zinloos (geweest) voor de ontelbare slachtoffers van de geschiedenis. Het christelijk geloof worstelt ook met het probleem van lijden maar het geeft de richting aan waarin men de verklaring moet zoeken.
Naast de bespreking van de tegenstellingen tussen christelijk geloof en atheïsme met betrekking tot deze fundamentele menselijke vragen ,  komen in de lezing twee andere thema’s ter sprake: de bijzondere aard van de Bijbel als bron van geloof en de atheïstische benadering daarvan; en de tegenstelling tussen Bijbels godsgeloof en aspecten van het institutionele christendom oftewel de kerken. Genoeg stof voor discussie.

Wil van den Bercken was tot 2011 werkzaam als bijzonder hoogleraar Russisch christendom aan de theologische faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen en als universitair docent Russische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef onder meer De mythe van het Oosten en  Christian Fiction and Religious Realism in the Novels of Dostoevsky.

De avond wordt gehouden in de Dorpskerk in Blaricum en begint om 20.00 uur precies. Vanaf 19.45 uur zijn koffie en thee beschikbaar. Opgave vooraf wordt op prijs gesteld via de website www.pgblaricum.nl; daar kunnen ook de meeste inleidingen die in de afgelopen jaren zijn gehouden, worden beluisterd.